امکان دریافت برنامه تبلیغات انبوه گروه های تلگرام از طریق انتقال کارت به کارت نیز مقدور میباشد.

برای پشتیبانی با شماره 09120212564 تماس بگیرید 

KART

 

کارت بانک ملی ایران

نام دارنده حساب : مریم منفرد

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۸۳۲۲۷۸۳۱

شماره حساب  : ۰۲۰۴۹۲۲۳۷۸۰۰۵

شماره شبا : IR00000088559988554

 

 

برای پشتیبانی با شماره 09120212564 تماس بگیرید